Training-NU Maatwerkprogramma

Uitdaging

Strategische koerswijziging Brandweer

De regionale Brandweer Haaglanden stond voor de grote uitdaging om een cultuurs- en gedragsverandering door te voeren op het gebied van preventie en voorlichting richting burgers. Speerpunt richting de burger: "Hoe voorkom je brand?" Deze strategische koerswijziging had impact op alle lagen en niveaus binnen de brandweer.

Oplossing

In samenwerking met het team "Brandveilig leven" van Haaglanden heeft Training-NU een maatweekprogramma ontwikkeld om 1200 brandweermedewerkers bewust te maken van hun nieuwe rol richting de maatschappij. Deze nieuwe rol om 'brand te voorkomen' stond op gespannen voet met datgene waar brandweer mensen voor zijn aangenomen, namelijk het bestrijden van brand. Tijdens deze cultuursverandering had Training-NU een adviserende, coachende en trainende rol. Er vond op structurele basis overleg plaats op verschillende niveaus in de organisatie om het programma zo efficiënt en effectief mogelijk uit te rollen vanuit de gezamenlijke waarde: behulpzaam zijn voor de burgers.

Resultaat

Houding en gedrag komen voor een belangrijk deel voort vanuit mindset. Wij hebben tijdens het uitrollen van dit programma vooral gestuurd op gezamenlijke waarden en nieuwe overtuigingen. "Waarom" is deze cultuursverandering belangrijk voor de burger, de organisatie maar ook voor jou persoonlijk als brandweermedewerker? "Welke gezamenlijke taak hebben wij als organisatie te volbrengen?" Dus hoe kan iedere medewerker, met zijn of haar unieke achtergrond en kennisniveau, een grotere bijdrage leveren aan onze maatschappij (zingeving). Door deze insteek is weerstand gereduceerd en kreeg het project steeds meer draagvlak binnen de organisatie. Inmiddels is deze strategische koerswijziging ingebed en heeft het dit project richting 2030 een permanent karakter gekregen.

Keywords

Strategiewijziging, cultuursverandering, organisatieontwikkeling, houding en gedrag en procesbegeleiding