NLP Technieken en begrippen

Strategie en beleid - Doelstellingen en strategie

De visie en missie geven de persoonlijkheid van een organisatie aan. Als deze zijn bepaald, kunnen doelstellingen en strategie worden bepaald. Een doelstelling geeft aan waar de organisatie wil staan over een bepaalde tijd. De strategie is de weg daarnaartoe.

Doelstellingen

Een organisatie bestaat om bepaalde doelstellingen te realiseren. Die doelstellingen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de doelstellingen van een organisatie als Unicef: 'het terugdringen van de kindersterfte in de wereld en het realiseren van scholing voor grotere groepen kinderen in de Derde wereld'.

Organisaties in het bedrijfsleven hebben doelstellingen van een geheel andere aard, bijvoorbeeld meer winst maken, een groter marktaandeel verwerven, nieuwe producten afzetten enzovoorts.

 • Winstgevendheid: "Wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf."
 • Kwaliteit: "Elk van ons levert foutloze, perfecte producten af en helpt onze klanten op tijd." Doelstellingen kunnen dus vanuit verschillende motieven geformuleerd worden; ideële of commerciële.

 

Definitie van een doelstelling: de gewenste situatie die ontstaat, als resultaat van de geplande activiteiten.

Het belangrijkste aspect van doelstellingen is dat het de aandacht richt. Het geeft richting aan activiteiten en focust de energie van medewerkers in de gewenste richting. Een doelstelling moet duidelijk maken wat er van de medewerkers wordt verwacht. Het is de bedoeling dat de doelstellingen van de medewerker passen in het totaal van de afdelingsdoelstellingen. Deze dienen dan weer afgestemd te zijn met die van andere afdelingen, zodanig dat de organisatiedoelstellingen zo goed mogelijk bereikt kunnen worden. We spreken dan van een geïntegreerd systeem van doelstellingen. Zo'n systeem stelt hoge eisen aan de communicatie binnen de organisatie. De communicatie onderling, zowel horizontaal als verticaal, moet het mogelijk maken dat de totale organisatie steeds op dezelfde hoofddoelstelling gericht blijft.

Om doelstellingen een succesvolle leidraad tot handelen te laten zijn worden zij opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Hoe duidelijker of concreter we een doelstelling omschrijven, des te beter weet de betrokkene wat er van hem verwacht wordt op een bepaald gebied.

SMART

Succesvolle doelomschrijvingen voldoen aan SMART:

 • Specifiek - zijn helder en eenduidig geformuleerd
 • Meetbaar - zijn in meetbare resultaten geformuleerd
 • Acceptabel - er is draagvlak voor bij de betrokkenen
 • Realistisch - zijn haalbaar
 • Tijdgebonden - zijn binnen een tijdpad geformuleerd

 

Voorbeeld:

De directie van een handelsonderneming is bijzonder ambitieus en heeft de volgende bedrijfsdoelstelling: GROEI!

Wat is het effect hiervan op het werk van de medewerkers? Kunnen zij hier iets mee? Kunt u deze directie helpen door dit doel SMART te formuleren?

Strategie

Strategie is de manier waarop een organisatie op lange termijn (langer dan één jaar) haar doelstellingen realiseert. Strategie is in feite de weg die een organisatie bewandelt, een koers die het bedrijf heeft uitgezet, om daarmee de gestelde doelen te bereiken.

Bij het tot stand komen van een strategie moeten keuzes worden gemaakt. Er zijn vaak verschillende manieren waarop een doel kan worden bereikt, er kan echter maar één koers worden gevaren. Deze strategische keuzes zijn soms zeer ingrijpend. Soms moeten afdelingen worden gesloten of verkocht, om geld en tijd vrij te maken voor andere onderdelen waarmee het topmanagement verwacht de bedrijfsdoelen beter te kunnen realiseren.

SWOT Analyse

Om een strategie te ontwikkelen is allereerst een goede analyse nodig. We willen eerst weten waar we staan (analyse), pas dan kunnen we bepalen waar we heen willen (doelstellingen), vervolgens bepalen we de manier waarop (strategie).

Een organisatieanalyse wordt vaak opgesplitst in 2 onderdelen:

 • Interne analyse (sterke en zwakke punten van de eigen organisatie)
 • Externe analyse (kansen en bedreigingen voor de organisatie van buitenaf)

 

De bevindingen uit deze 2 analyses worden kernachtig samengevat in een SWOT-analyse:

Strengths (sterkten) Weaknesses (zwakten)
Sterke punten van de eigen organisatie.

Voorbeeld 1: Kennisniveau

Voorbeeld 2: Vestigingsplaats

Zwakke punten van de eigen organisatie

Voorbeeld 1: Winstgevendheid

Voorbeeld 2: Kostenniveau

Opportunities (kansen) Threats (bedreigingen
De externe ontwikkelingen die een kans bieden.

Voorbeeld 1: Toenemende vraag

Voorbeeld 2: Nieuwe wetgeving

De externe ontwikkelingen die een bedreiging vormen.

Voorbeeld 1: Toenemende concurrentie

Voorbeeld 2: Aangescherpte milieueisen

 

Omgevingsfactoren van een organisatie

Er zijn omgevingsfactoren die niet beheersbaar en niet beïnvloedbaar zijn:

 • Demografische factoren (bevolkingsopbouw)
 • Politiek - juridische factoren (wetgeving)
 • Economisch (investeringsbereidheid)
 • Sociaal - cultureel (trends en opinie)
 • Technologische factoren (stand van de techniek)

 

Een ezelsbruggetje om de omgevingsfactoren te onthouden is D(e)Pest

Deze overige omgevingsfactoren dient een organisatie nauwkeurig in kaart te brengen. Het is bijvoorbeeld voor een drukkerij van groot belang om de stand van de techniek te volgen. Pas vanuit deze wetenschap kan de drukker zijn strategie bepalen.

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com