NLP Technieken en begrippen

Het motiveren van medewerkers

De motivatie van zijn mensen bepalen succes van een leider!

Er zijn 7 gouden regels voor managers om meer motivatie te creëren op de werkvloer. Hieronder tref je deze op hoofdlijnen aan.

Leidinggeven op basis van samenwerking (i.p.v. hiërarchie)

 1. Goed voorbeeld geven
 2. Elkaar aanspreken op feiten en resultaten
 3. Collegae zijn professionele partners
 4. Verbeterings-initiatieven stimuleren en waarderen

Duidelijke doelstellingen formuleren en omzetten in taakafspraken, planning en verantwoordelijkheidsgebieden

 1. Visie (strategie en missie)
 2. Doelstellingen SMARTI  (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden, inspirerend)
 3. Structuur
 4. Taken en resultaten
 5. Bevoegdheden
 6. Prioriteiten
 7. Middelen en budgetten
 8. Rapportage
 9. Evaluatie (plan-do-check-act)

Open communicatie en maximaal Informeren

 1. Alle informatie geven, die nodig is
 2. Vragen welke informatie nodig is om het werk goed te doen
 3. Informatie afstemmen op het niveau, waar het terecht komt
 4. De informatie tijdig geven op het moment, dat het relevant is
 5. Informatie onderbouwen en consequenties aangeven
 6. Creatieve vormen zoeken voor het aanbieden van de informatie
 7. Creatieve vormen aansluiten bij doelstellingen en doelgroepen
 8. Informatie kort, bondig en begrijpelijk aanbieden

Maximaal delegeren

 1. Zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid delegeren naar de niveaus, die het betreffende werk uitvoeren en beheersen
 2. De grenzen van deze bevoegdheden concreet bepalen en vastleggen, wanneer over de voortgang en de resultaten gerapporteerd moet worden
 3. Het werk laten inrichten en afstemmen op de behoeften en wensen van de medewerkers, die met dat werk verder moeten
 4. De medewerkers voorzien van de nodige middelen, steun en begeleiding om deze verantwoordelijkheden te kunnen dragen
 5. Regelmatig vragen, luisteren, bespreken en zo nodig adviseren
 6. Meetbare criteria afspreken, waaraan verantwoordelijkheden moeten voldoen
 7. Vastleggen wanneer en waarover en hoe gerapporteerd moet worden
 8. Bijsturen, zo nodig corrigeren en nieuwe haalbare afspraken maken

Juiste voorwaarden scheppen om te presteren vanuit Flow

 1. Voldoende veiligheid in combinatie met uitdaging.
 2. Het optimale punt vinden tussen uitdaging (groei) en vaardigheden om medewerkers in Flow te laten komen
 3. In overleg met de medewerkers bezien of de afdeling/eenheid voldoende menskracht, kennis, kunde en budgetten heeft om de (reeds eerder geformuleerde) doelstellingen te realiseren
 4. Opleidingsplannen maken
 5. Medewerkers “situationeel" benaderen (coachen, voorwaarden scheppen en motiveren)
 6. Voorwaarden scheppen: heldere doelstellingen + duidelijke taken + inschatten capaciteiten + verantwoordelijkheden in relatie tot “draagkracht” + training + middelen + begeleiden + waarderen en bijsturen + motiveren

Meer waarderen dan corrigeren

 1. De leidinggevende is bepalend voor de inzet en motivatie van zijn medewerkers
 2. Stimulansen geven, opdat Uw medewerkers harder, slimmer of sneller werken
 3. Uitstekende van middelmatige prestaties onderscheiden
 4. Waardering uitspreken en toelichten waarom
 5. Geen onoprechte waardering en valse vleierij uitspreken
 6. Kleine (im)materiele beloningen werken beter dan 1 grote
 7. Een waarderingssysteem maken en U daaraan houden
 8. Het resultaat en niet de inspanning belonen en wel op het moment, dat dit geleverd is
 9. De beloning maken in overeenstemming met het geleverde resultaat
 10. De resultaten nauwkeurig benoemen en aangeven wat het positieve effect ervan zijn

Prioriteiten stellen en eindbeslissing nemen

 1. Ernaar streven om besluiten op eenstemmigheid te baseren
 2. Bij non-consensus niet schromen om vastberaden de knoop door te hakken (beter een slechte beslissing dan geen beslissing)
 3. Medewerkers expliciet vragen om zich ondanks de weerstanden constructief op te
  stellen en mee te werken aan de realisatie