NLP Technieken en begrippen

Coaching

Wat is coaching?

Timothy Gallwey, een expert in onderwijs en sport, schreef in zijn bestseller “The inner game of tennis”: coaching is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat die persoon zo goed mogelijk presteert. Coaching leidt tot een nieuw bewustzijn; bewustwording leidt tot vaardigheden. Dit geeft mensen uiteindelijk keuzevrijheid, zelfrespect en zelfbewustzijn.

Het coachen van een groep of team is gericht op het vrijmaken van potentiële kwaliteiten in het team zodat de gehele groep beter presteert; groepsdynamische aspecten vormen dan een toegevoegde waarde aan de coaching.

Binnen de “groepsdynamica” worden twee algemene aspecten genoemd met betrekking tot het werken met groepen:

  • TAAK --> Productgericht = NLP-technieken (wat doe je ?)
  • ROL --> Procesgericht = COACHING (hoe doe je dat ?)

Het doel van coachtraining

Dit onderdeel is gericht op het trainen van coachvaardigheden: het bewust worden van het “onbewuste proces” van de taakuitvoering als coach:

  • Wat is mijn rol als coach e.d.?
  • Hoe verhoud ik mij tot anderen e.d.?
  • Welke zaken gaan mij goed af, wat vind ik nog moeilijk?
  • Op welke wijze begeleid ik de groepsprocessen?

Een rol als coach betekent onder andere het werken met individuen en groepen. Een coach is een begeleider, consultant, therapeut, adviseur, opleider en trainer.

Wat verstaan we onder een coachrol?

Een hulpverlener verleent hulp aan mensen in nood. Een coach geeft mensen inzichten in hun klachten, wijst op verantwoordelijkheden, leert mensen hun eigen patronen te doorbreken en opent mogelijkheden in de richting van gedragsverandering. Therapeut, opleider of trainer is een beroep en zegt iets over wat je doet. Coach is een rol en zegt iets over hoe je werkt.

Onze werkrelatie met mensen is veelal een onbewust proces. Door de volgende vragen te stellen worden we ons bewust van deze onbewuste processen en kunnen we onze rol uiteindelijk bewust kiezen:

  • Hoe voer ik mijn taak als coach uit?
  • Waarvan ben ik me bewust geworden?
  • Welke aspecten wil ik behouden?
  • Welke aspecten wil ik veranderen?

Doordat we bewust bezig zijn met onze rol als coach worden we ons bewust van de onbewuste patronen van ons gedrag en kunnen we die patronen doorbreken door een bewuste keuze te maken voor de rol die ons naar het gewenste resultaat leidt, de rol van coach. Het hebben van een keuze betekent dat we ons coachgedrag kunnen kiezen en daarmee flexibel zijn. Mensen die flexibel zijn hebben meerdere oplossingsmogelijkheden.

Bewust worden  +  Keuze  =  Flexibiliteit

Nadat we ons bewust zijn geworden van ons gedrag kunnen we vervolgens onze patronen veranderen; daardoor krijgen we keuzemogelijkheden. Daarmee zijn we flexibel in het bereiken van ons doel.

k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDeMVIzrCa3T14JsNY0IRv5/2V1/v2itlviLQBwXsa7shBD6TrBkswsFUToPyMRWC9tbR/5ey0nRBH0ZVxp+lsmTxid2Y2z+FApQ6ra2VsXfbJP3HE6wAO0YTVEJt1TmeczhEd2Jiz/fcabIISgXEdSpTYJhb0ct0VJRxcg4c8c7wIDAQABv=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com