Algemene voorwaarden

Algemene en aanvullende voorwaarden Retraite

Gecombineerde voorwaarden NLP-NU en Pinions voor Retraites

Deze aanvullende en algemene voorwaarden zijn aanvullend op de standaard algemene voorwaarden van NLP-NU en Pinions.

Definities:

 1. Organisatie: Het organiserende team . In eerste aanleg ter verantwoordelijkheid van Pinions en/of NLP-NU.
 2. Deelnemer: een ingeschreven persoon met een definitieve deelname-bevestiging.
 3. Evenement: een door de organisatie georganiseerde activiteit van 1 moment, 1 dag of van meerdere momenten of dagen, zoals beschreven in de flyer, uitnodiging, nieuwsbrief of op de website.
 4. Activiteiten: door de organisatie georganiseerde en voorgestelde acties op een evenement waaraan de deelnemers kunnen deelnemen. De activiteiten kunnen gegeven of begeleid worden door leden van de organisatie of door derden die door de organisatie worden ingezet.

 

Artikelen:

 1. Aanmelding

Aanmelding kan schriftelijk, telefonisch of via het aanmeldingsformulier op de nieuwsbrief/website van NLP-NU.
Na aanmelding krijg je een e-mail met daarin de aanvraag en de betalingsgegevens. Indien de betaling is ontvangen ontvang je een email met de deelname-bevestiging.
Als een evenement vol zit, kan je op de wachtlijst komen. Zodra er een plek vrij is, wordt er contact met je opgenomen. Mocht je er dan nog van af willen zien, dan kan dat zonder dat dat financiële consequenties heeft.

 1. Aansprakelijkheid
  • Deelnemen aan een evenement of activiteit van de organisatie is geheel voor eigen risico en ter verantwoordelijkheid van de deelnemer.
  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal en/of schade van eigendommen van de deelnemer.
  • Indien zich bij de uitvoering van de diensten van de organisatie onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot enigerlei vorm van lichamelijk letsel bij de deelnemer leidt ontstaan tijdens de deelname, het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer die onder het programma vallen wordt de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisatie gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  • De dekking van de in artikel 2.3 genoemde verzekering geldt uitsluitend voor schade ontstaan tijdens de activiteiten, en derhalve niet voor schade buiten de activiteiten waarvoor de organisatie iedere aansprakelijkheid uitsluit.
  • Schade toegebracht door schuld of opzet van een deelnemer aan roerende of onroerende zaken van de ontvangende locatie of van anderen komt volledig voor rekening van de deelnemer en zal ingeval van aansprakelijkstelling van de organisatie volledig verhaald worden op de deelnemer.

2.5a Deelnemers zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben die door hen toegebrachte schade in binnen-en buitenland dekt.

2.5b Deelnemers wordt geadviseerd een reisverzekering af te sluiten indien het evenement (deels) buiten Nederland plaats vindt.

 1. Annulering

Annuleren kan schriftelijk of per e-mail en is definitief zodra de ontvangst hiervan is bevestigd middels een email vanuit de organisatie. Annuleren kan kosteloos tot twee maanden voor de datum van vertrek. Bij annulering binnen twee maanden voor vertrek, is het volledige bedrag verschuldigd. Kan iemand van de eventuele wachtlijst jouw plaats nog innemen of heb je zelf een vervangende kandidaat en is deelname van die persoon definitief, dan vervalt het verschuldigde bedrag.

In geval van pandemie of soortgelijke overmacht:
Mocht door de regelgeving vanuit Nederland, Frankrijk of het land van doorreizen, het gehele evenement niet door kunnen gaan, dan krijgt iedere deelnemer het gehele deelnamebedrag terug.
Deelnemers kunnen door maatregelen zonder kosten nog annuleren tot 1 maand voor aanvang. Daarna geldt dat annuleren tot 1 week voor aanvang van het evenement, de helft van het overeengekomen deelnamebedrag kost. Als er een vervanger gevonden wordt vervalt dit. Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van het evenement, is het gehele deelnamebedrag verschuldigd tenzij er nog tijdig een vervangende deelnemer wordt gevonden.

 1. Afzegging

Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 11 personen) behoud de organisatie het recht om een reis tot uiterlijk 2 weken vóór de datum van de start af te zeggen. De deelnemers ontvangen terstond het betaald bedrag retour.